Дострокове припипинення договору ОСЦПВ. Переоформлення договору ОСЦПВ. Видача дублікату Полісу. Порядок дій при видачі дублікату та переоформленні Полісу

Дострокове припипинення договору ОСЦПВ

Статті Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (надалі по текстуЗакон ОСЦПВ), що регламентують дострокове припинення дії Поліса:

«Стаття 18.Дострокове припинення договору страхування з ініціативи Страхувальника

 18.1. Дія договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності може бути достроково припинена:

 18.1.1. за письмовою вимогою Страхувальника, про що він зобов'язаний повідомити Страховика не пізніше ніж за 30 днів до дати припинення дії договору страхування та надати оригінал поліса Страховику;

 18.1.2. у разі виходу транспортного засобу з володіння Страхувальника проти його волі або знищення транспортного засобу;

 18.1.3. з інших підстав, передбачених законом.

 18.2. У разі дострокового припинення договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності Страховик вилучає страховий поліс та анулює його і за умови відсутності виплат страхового відшкодування за цим договором повертає Страхувальнику частку страхового платежу, яка обчислюється пропорційно до періоду страхування, що залишився до закінчення строку дії договору, з утриманням, у передбачених законом випадках, понесених витрат на ведення справи, але не більше 20 відсотків цієї частки.

 Якщо відмова Страхувальника від договору обумовлена порушенням умов договору Страховиком, такий Страховик повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі у повному обсязі.

 Стаття 19. Дострокове припинення договору страхування з ініціативи Страховика

 19.1. Дія договору може бути припинена в односторонньому порядку з ініціативи Страховика у разі, якщо виплачена сума відшкодування за чинним договором перевищила агрегатну страхову суму.

 Агрегатна страхова сума визначається додаванням страхових сум за шкоду, заподіяну життю і здоров’ю, та за шкоду, заподіяну майну потерпілих, на одного потерпілого.

 У цьому випадку Страховик зобов'язаний письмово повідомити Страхувальника протягом 24 годин. Договір вважається дійсним протягом 10 календарних днів з дня надіслання повідомлення щодо припинення договору.»

Таким чином, згідно з Законом ОСЦПВ та з врахуванням норм Закону України «Про страхування»:

1. Дію договору ОСЦПВ може бути достроково припинено з таких підстав:

1.1.    у разі виходу транспортного засобу з володіння Страхувальника, в т.ч. проти його волі;

1.2.    знищення транспортного засобу;

1.3.    за письмовою вимогою Страхувальника;

1.4.    з ініціативи Страховика за умови, що виплачена сума відшкодування перевищила агрегатну страхову суму;

1.5.    за згодою сторін договору ОСЦПВ та з інших підстав, передбачених законом, за умови наявності ініціативи (повідомлення, заяви) Страхувальника.

2. Волевиявлення сторін обов’язково оформлюється письмово у вигляді:

2.1.    у разі вимоги Страхувальника - заяви (письмової вимоги) Страхувальника (або особи, до якої перейшли права та обов′язки Страхувальника);

2.2.    у разі ініціативи Страховика і перевищення агрегатної страхової суми - листа (повідомлення) Страховика;

2.3.    у разі припинення дії договору ОСЦПВ за взаємною згодою сторін - Додаткової угоди до договору ОСЦПВ.

3. Термін письмового повідомлення іншої сторони має становити:

3.1.    у разі вимоги Страхувальника - не менше 30 днів до дати припинення дії договору ОСЦПВ;

3.2.    у разі ініціативи Страховика і перевищення агрегатної страхової суми - 24 години;

3.3.    у разі взаємної згоди сторін - без обмежень щодо терміну повідомлення.

4. Припинення дії договору ОСЦПВ можливе з дати:

4.1.    що визначена у заяві (письмовій вимозі) Страхувальника, але не раніше 30 днів від дати отримання заяви Страховиком;

4.2.    що визначена у листі (повідомленні) Страховика, але не раніше 10 календарних днів з дня надіслання повідомлення;

4.3.    за умови припинення дії договору ОСЦПВ за взаємною згодою сторін - з будь-якої дати, але не раніше дати укладення Додаткової угоди до договору ОСЦПВ.

 

Потрібно враховувати, що згідно з п.20-1.2. Закону ОСЦПВ у разі відчуження забезпеченого транспортного засобу (шляхом продажу або в інший спосіб) «права та обов’язки Страхувальника переходять до особи, яка прийняла такий транспортний засіб у свою власність». Страхувальник, вписаний до Поліса, має право звертатися до Страховика з приводу дострокового припинення дії договору ОСЦПВ тільки до моменту переходу майнових прав (на транспортний засіб) до нового власника/правонаступника (тобто до моменту відчуження); після моменту відчуження таке право набуває виключно новий власник/правонаступник.

Важливо: на підставі Закону ОСЦПВ новий власник набуває всіх прав Страхувальника без якихось додаткових дій з свого боку. Але, у разі звернення нового власника з відповідною заявою до Страховика, відповідальний працівник Страховика повиненвидати новий Поліс новому власнику ТЗ з достроковим припиненням дії Поліса попереднього власника.

 

Переоформлення договору ОСЦПВ

Згідно з Законом ОСЦПВ:

«17.6. Особливості укладення договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності встановлюються у порядку, визначеному Уповноваженим органом за поданням МТСБУ.»

Згідно з Інструкцією про порядок заповнення бланку поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів зразка 2011 року, форма якого затверджена розпорядженням Держфінпослуг від 29.08.2011 р. № 558, (надалі по тексту – Інструкція МТСБУ), що затверджена Протоколом Президії МТСБУ від 01.09.2011 № 279/2011:

«Переоформлення полісу являє собою видачу нового полісу на заміну існуючому (чинному) полісу без змін його фінансової складової та істотних умов страхування. Переоформлення полісу допускається у разі зміни деяких ідентифікуючих відомостей, як то: прізвища, ім’я особи, відповідальність якої застрахована за чинним полісом, адреси її проживання (якщо не змінюється зона переважного використання транспортного засобу), серії та номеру посвідчення водія  та/або державного реєстраційного знаку  (у разі його заміни)  транспортного засобу, по відношенню до якого був виданий попередній (діючий) поліс. ».

 

Таким чином, переоформлення Полісу є спеціальною операцією, що застосовується виключно у обмеженій кількості випадків, передбачених Інструкцією МТСБУ, а саме у разі змін:

1) прізвища та/або ім’я Страхувальника (важливо! це не зміна Страхувальника! особа залишилася та ж сама, змінилися лише її ім’я та/або прізвище);

2) адреси проживання Страхувальника, причому без зміни зони реєстрації ТЗ;

3) серії та/або номеру посвідчення водія (або паспорту чи іншого документу, що посвідчує особу. А для пільговика-документу, що підтверджує його право на зменшення розміру страхового платежу);

4) реєстраційного номера ТЗ внаслідок заміни державного реєстраційного знаку.

У всіх інших випадках застосовуються процедури дострокового припинення договору ОСЦПВ.

 

Видача дублікату Полісу

Згідно з Законом ОСЦПВ:

«17.4. У разі втрати страхового поліса страховик зобов'язаний протягом семи календарних днів безкоштовно видати дублікат цього поліса на підставі заяви страхувальника. У разі втрати дубліката умови його повторної видачі визначаються договором.»

Згідно з Інструкцією МТСБУ:

«Дублікат полісу оформлюється на новому бланку полісу в який переносяться усі відомості, що містилися у попередньому (діючому) полісі. Таким чином, новими є лише «серія» та «номер» полісу. В розділ «11. Примітки» представником страховика, який видавав дублікат обов’язково вноситься запис наступного змісту: «Видано як дублікат на заміну Поліса серії… № ….». Відомості про спеціальний знак державного зразка переносяться (без змін) з попереднього полісу.»

 

 

Порядок дій при переоформленні договору ОСЦПВ

Дії Страхувальника:

2.1.       оформлює заявуна ім'я Голови Правлінняу довільній формі з проханням переоформити Полісу зв’язку з подією з переліку, передбаченого Інструкцією МТСБУ на випадок переоформлення;

2.2.       подає цю заяву до страхової компанії (її філії) разом із оригіналом Договору ОСЦПВ та спеціальним знаком (стікером).

Дії Страховика(відповідального працівника Страховика):

2.3.       приймає заяву Страхувальника;

2.4.       перевіряє подію, що заявлена Страхувальником, на відповідність вимогам Інструкції МТСБУ до подій, на випадок яких проводиться переоформлення договору ОСЦПВ; у разі невідповідності пояснює Страхувальнику причини необхідності застосування загальної технології дострокового припинення дії Поліса та переходить до дій за Розділом ІІІ цієї Інструкції;

2.5.       вилучає старий Поліс (разом з спеціальним знаком – стікером) та анулює його;

2.6.       перевіряє фактично отриману страхову премію за Полісом;

2.7.       оформлює новий договір ОСЦПВ.

Чи потрібно переукладати договір страхування при зміні власника? Чи можна продати свою машину разом із полісом автоцивілки?

Про нас

Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС» працює на ринку страхування з 1993 року і за час роботи набула значного досвіду, зайнявши стійкі позиції серед найбільш динамічних компаній на ринку страхування.