Нацкомфінпослуг посилює вимоги до платоспроможності страхових компаній України

Нацкомфінпослуг посилює вимоги до платоспроможності страхових компаній України Мін'юсті зареєстровано розпорядження Нацкомфінпослуг про затвердження Положення про обов'язкові критерії та нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Як повідомив Член Нацкомфінпослуг Олександр Залєтов, документ готувався в відповідно до міжнародного досвіду та в тісній співпраці з представниками об'єднань страховиків і актуаріїв.

Передбачені положенням підходи до встановлення нормативних вимог до якості капіталу страховиків відповідають прийнятим у світовій практиці моделей, зокрема принципу 17 "Адекватність капіталу" Основних принципів ведення страхової діяльності Міжнародної асоціації органів страхового нагляду (IAIS), вимогам до платоспроможності відповідно до Директиви № 2009 / 138 / ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2009 (Solvency II) і рекомендаціям Органу нагляду в сферах страхування Європейського Союзу (EIOPA).

Як зазначив Олександр Залєтов, зазначене положення Нацкомфінпослуг є суттєвим кроком щодо посилення вимог щодо платоспроможності та ліквідності страхових компаній, в частині забезпечення стабільності та динамічного розвитку фінансового сектора, передбачених Комплексною програмою розвитку фінансового сектора України до 2020 року, яка була схвалена Національною радою реформ 15 травня 2015 року.

Згідно з документом, страховики будуть зобов'язані на будь-яку дату дотримуватися встановлених критеріїв ліквідності, прибутковості і якості активів, нормативу платоспроможності і достатності капіталу, нормативу ризикованості операцій та нормативу якості активів. При цьому встановлено, що страховик, який є власником істотної участі в страховика (страховиків), зобов'язаний буде на будь-яку дату дотримуватися також нормативу платоспроможності і достатності капіталу власника істотної участі.

Положенням Нацкомфінпослуг передбачено поетапний термін (2 роки) приведення розміру нормативу платоспроможності і достатності капіталу страхових компаній так званої "подушки безпеки".

Розширено перелік прийнятих активів за рахунок включення таких активів як залишки коштів страховика в централізованих фондах МТСБУ, що не прострочена дебіторська заборгованість за укладеними договорами страхування / перестрахування, дебіторська заборгованість в гарантійні фонди асистанських компаній, дебіторська заборгованість за прямим врегулювання в ОСЦПВ, дебіторська заборгованість за нарахованими відсотками по депозитах і ОВДП, внески страховика-учасника фінансової групи в статутні капітали інших страховиків-учасників акой фінансової групи.

Посилено вимоги до акцій і облігація, які можуть включатися страховиками в активи, що приймаються. При цьому розширено перелік так званих "сміттєвих" активів, які не можуть включатися в активи, що приймаються.

Встановлено вимоги до нормативу якості активів, який повинен буде представлений низькоризиковими активами (ОВДП, облігації МФО, поточні рахунки і депозити в банках з рейтингом не менше АА за національною рейтинговою шкалою і їх облігації, залишок коштів страховика в централізованих фондах МТСБУ, права вимоги до перестрахувальників -нерезидентами за договорами міжнародної системи "Зелена карта" та ядерного страхування). Так, для страховиків, які надають виключно добровільні види страхування, крім страхування життя, цей норматив складе не менше 20% страхових резервів, для інших - не менше 40%.

Сумарний розмір активів страхових компаній за станом на 31 березня 2018 склав понад 54,6 млрд грн, що на 863 млн грн, або 1,6%, більше, ніж на 31 березня 2017 року. При цьому лише на 63,8% структура активів страховиків представлена ​​активами, визначеними ст.31 закону "Про страхування", для покриття страхових резервів. Таким чином, решта значна частина активів у ряду страхових компаній представлена ​​сумнівними активами, такими як неліквідна нерухомість, "сміттєві" акції і векселі, корпоративні права в "порожні" підприємства, незаконні позики пов'язаним особам, права вимоги до псевдоперестраховащікам і т.д. Зазначене часто призводить до недотримання страховими компаніями умов договорів страхування, як за розміром, так і за терміном страхової виплати. Наслідком чого є наявність на ринку нестійких і ненадійних компаній, які знищують довіру споживачів до страхування.

Очікуваним результатом прийняття розпорядження Нацкомфінпослуг є удосконалення вимог в частині достатності капіталу і платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів страховиків, забезпечення їх стійкості і надійності, а також підвищення рівня конкуренції на страховому ринку.

Джерело: Форіншурер

Про нас

Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС» працює на ринку страхування з 1993 року і за час роботи набула значного досвіду, зайнявши стійкі позиції серед найбільш динамічних компаній на ринку страхування.